Att spela en kyrklig roll

För präster och andra roller som har insikt i hur kyrkan fungerar

Präster är respekterade kvinnor och män som bistår Månen i att vägleda människor och se till att de lever dygdigt. Det enda obligatoriska löftet som avges under prästvigseln är löftet om lydnad mot kyrkan och den kyrkliga hierarkin. Fattigdomslöftet och avhållsamhetslöftet förekommer bland de mer entusiastiska, men är valbara. Det är alltså tillåtet för präster att gifta sig och bilda familj, även om vissa väljer att inte göra det för att kunna ägna all sin tid åt att leda sin församling. Det är dock nästan förväntat med avhållsamhet om en vill nå en högre position inom kyrkan, för att visa sin hängivenhet.

De som går i kloster som munk eller nunna svär alla tre löften. En kan dock av olika anledningar välja, eller i vissa fall dömas till, att gå i kloster tillfälligt. Då lever en efter alla tre löften under sin klosterperiod, men behöver inte svära dem för resten av livet. Barn kan också skickas till kloster, då oftast för att utbildas. Det finns dock kloster som nästan har blivit mer av barnhem, men det rör sig om speciella fall.

De flesta präster tar hand om en församling, vilket oftast innebär ett specifikt geografiskt område så som en by. Gör en inte detta väntar en förmodligen på att en by ska behöva en ny präst, eller har sådan tur och/eller ambition att en får arbeta för något av de centrala kyrkliga organen i Grimstad (landets huvudstad).

 

Uppdrag:

En präst ansvarar för att vägleda sin församling i moraliska och etiska frågor. Det ingår också i prästens uppdrag att erbjuda bikt. Detta sker i avskildhet mellan prästen och bikttagaren, och ger möjlighet att bekänna sina synder och få hjälp att komma på vad för botgöring som behöver göras.

Prästen ansvarar även för att byns kyrka hålls i gott skick, och att det som behövs för att kunna utföra mässor finns där. För att kunna ordna detta får prästen samla in kyrkoskatt från sin församling, och vid behov även be församlingsmedlemmar att hjälpa till vid exempelvis större reparationer.

En större andel av den insamlade kyrkoskatten ska gå till stiftets biskop, som i sin tur ger en andel till sin ärkebiskop. Med ett stift menas en geografisk indelning bestående av flera byar eller en större stad.

 

Trosbekännelsen:

Solen, vår moder

Månen, vår fader

Högt över oss.

Världen, deras skapelse

där vi verkar.

 

Klädkod:

Svart kåpa/rock, någon detalj i vitt eller silver som exempelvis en prästkrage eller en vit kant på sin hätta. En månsymbol att bära runt halsen.

Det svarta symboliserar natten, som är Månens tid. Silver/vitt symboliserar Månens ljus. Ju högre rang en har inom kyrkan desto mer silver får en bära. Detta visar på att en blivit mer upplyst och kan sprida mer av Månens ljus och vägledning. Den högsta kyrkliga ledaren bär en dräkt helt i silver och vitt.

En from präst väljer förmodligen att bära en enkel kåpa och hätta (utan strut), så som de i kloster gör. En utseendemedveten präst kan bära en mer välsittande prästrock, dock ska den fortfarande vara långärmad och gå ned till anklarna.

 

Symbolik:

Vatten är heligt, det är världens livgivande blod som allt levande behöver för att finnas till.

Viktiga händelser som inträffar under fullmåne är extra välsignade och kommer gå bra. Ett exempel på detta är när ett barn föds under fullmåne.

 

Hierarki och titlar:

En munk/nunna tituleras med broder/syster samt sitt förnamn. Exempel: Syster Elin.

En präst tituleras med fader/moder samt sitt efternamn. Exempel: Fader Rapp.

En abbot/abbedissa tituleras med fader/moder samt sitt förnamn. Exempel: Moder Karolina.

En biskop tituleras med ers/hans/hennes eminens samt sitt efternamn. Vid en formell presentation används hela titeln, även innehållande förnamn samt vilket stift denne är biskop över. Exempel 1: Ers eminens Carelius. Exempel 2: Hans eminens Freivald Carelius, biskop av Kulla stift.

En ärkebiskop tituleras på ett liknande vis som en biskop, med skillnaden att istället för att nämna vilket stift denne är biskop för så nämns vilken stad denne är ärkebiskop i. Exempel: Hennes eminens Ingrid Aurelia, ärkebiskop i Grimstad.

Vid upprepade direkta tilltal kan samtliga tituleringar förkortas genom att ta bort namnet, men en bör aldrig tilltala en kyrklig person endast med namn. Exempel: Syster, fader, ers eminens.

Rank Ansvarar för
Prästnovis — Nunna/Munk Sig själv
Präst — Abbot/Abbedissa En församling — Ett kloster
Biskop Ett stift
Ärkebiskop Flera stift
Högsta Kyrkorådet (för Heimland) Hela landet (den kyrkliga administrationen)

Högsta Kyrkorådet består av landets ärkebiskopar, och har sitt säte i huvudstaden. Det är också här som ärkebiskoparna tillbringar mest tid. Tillsammans styr de över kyrkan i Heimland. De står under den internationella, högre kyrkliga hierarkin som finns utanför Heimland.

Mer information om vad ens ställning inom kyrkan motsvaras av inom exempelvis adeln finner du här.

Comments are closed.