Regler

Regler för arrangemang på Pegas område

Den som inte håller sig till reglerna kan efter arrangörernas beslut skickas hem. Styrelsen kan även fatta beslut om uteslutning ur föreningen. Reglerna är till för att undvika skador på personer och område.

1.Eld

Tänk efter innan ni eldar och tänk på hur ni eldar. Om ni skulle sätta eld på den närliggande skogen kan detta innebära en stor fara för både er och andra i omgivningen. Dessutom kan ni förstöra egendom för mycket stora belopp och ge lajv ett dåligt rykte.

Alla eldstäder och läger skall kontrolleras av en arrangör innan ni får elda.

Eldstaden skall vara nergrävd och ha omkringliggande stenar samt sten och grus i botten.

En spann vatten skall alltid finnas intill eldstaden.

Om fyrfat används skall marken under bestå av icke brännbart material, sten, grus eller liknande.

En eld får aldrig lämnas utan tillsyn.

Vid eldning i tält så skall det alltid finnas en eldvakt som har till uppgift att:

Ha en hink eller liknande med vatten samt en ruska nära till hands för att kunna släcka eld. Vid tältförläggning ska du också ha en kniv för att i nödfall kunna skära upp tältväggen så att kamraterna kan komma ut snabbt.

Utanför tältet ska det finnas en lång ruska så att du kommer åt att släcka på tältets utsida.

Eldvakten får ALDRIG lämna sin post.

Tänk rädda, larma, släck

Rädda

Rädda människor som är fara

Larma

Larma brandkår och arrangörer

Släck

Använd släckredskap som finns och försök släcka elden.

2.Rökning och snusning

I föreningens lokaler samt hyrda hus är all rökning förbjuden.

Att skräpa ned med fimpar och snus är självklart inte tillåtet.

3.Skarpt läge

Om någon Ropar ”HOLD” skall all strid och annan våldsam verksamhet avstanna.

Detta betyder att det är en verklig nödsituation. ex om någon skadar sig ordentligt.

Hold får ABSOLUT inte ropas om det inte är en verklig nödsituation.

3.1.Sjukvård och larmcentralen:

Om någon blir skadad så kontakta arrangörerna.

I värdshuset ska finnas telefon och förstahjälpen- utrustning

Det ska alltid finnas en arrangör redo att köra till sjukhus om situationen kräver det.

Vid informationsmöte innan arrangemang påbörjas ska arrangör informera om vilken platsinformation som ska ges till larmoperatör på 112.

4.Området

Förstör inte området på något vis. Exempel på förstörelse är att skada träd, gräva större gropar och skräpa ned. Vi är väldigt rädda om naturen i vårt område. Tänk på allemansrätten. Er lägerplats skall vara återställd till det skick som den var i när ni kom.

Om skadegörelse uppmärksammas vid lägerplatser kommer gruppansvarig krävas på ersättning. Träd är dyra.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/

5.Åldersgräns

Man måste ha fyllt 15 år för att få delta ensam på Pegas arrangemang. Är du under 15 år krävs det att du har med en person som är över 18 år i samma grupp och denna gått med på att ta ansvar för och se efter denne unge deltagare – både under och innan lajvet så att personen är väl utrustad för att delta.

Faddern ansvarar solidariskt för sin skyddslings eventuella brott mot reglerna, blir det aktuellt med åtgärder från arrangörerna drabbar dessa båda.

Personer över 15 ansvarar själva för sin utrustning och sitt uppträdande gentemot sina medlajvare.

Deltagare under 18 så måste ha målsmans tillstånd för att få lov att deltaga.

6.Alkohol

1 – På lajv med deltagare under 18 får alkohol inte förekomma. Undantag är minderåriga i målsmans sällskap.

2 – Alkohollagens regler ska följas.

3 – Vid uthyrning av området till andra rollspel ska Pegas alkoholpolicy gälla.

Alkoholförtäring och medtagande av alkohol till Pegas arrangemang är normalt förbjudet under tiden från inchecksdagen till utchecksdagen. Undantag kan ges av Pegas styrelse om åldersgränsen för arrangemanget är anpassat till alkoholförtäring.

Om ni tar med hembryggda drycker skall dessa visas upp för arrangörerna som på plats avgör om dessa tillåts eller inte, det är arrangörernas subjektiva bedömning som gäller.

De som inte följer alkoholreglerna kommer att skickas hem omgående.

7.Svensk Lag

Självklart gäller svensk lag även under lajv. Kommer lagbrott till arrangörernas kännedom om ska detta polisanmälas. Arrangörerna kommer att avgöra om lagbrottet skall innebära att lajvaren skickas hem.

8.Djur

Ni som har tänkt ta med er något djur måste ha arrangörernas tillstånd i god tid innan lajvet, ni ansvarar för djuren själva.

Det är förbjudet att reta eller skrämma upp djur. Var rädd om deras välbefinnande, både fysiska och psykiska. Tänk på att inte strida eller väsnas i närheten av dem.

9.Vapen, rustningar och strid

Den som inte följer vapen och stridsregeler kommer att få vapenförbud.

Vid arrangemang av typ äventyrsbanor för barn får arrangören göra rimliga avsteg från åldersgränser för latexvapen.

Arrangörer kan välja mellan olika grupper av vapen enligt nedan:

9.1.Latexvapenlajv:

Endast latexvapen är tillåtna. Inga blankvapen får bäras.

För vapenföra roller är åldersgränsen 15 år.

Den som är under 15 får bära mindre dolkar utan stomme.

Du får inte slå på skrev, huvud eller kvinnobyst.

Sticka är förbjudet.

Slåss juste – det skall inte göra ont på personen du slår på.

9.2.Latexvapenlajv med prydnadsvapen

Blankvapen får bäras men inte dras eller användas. I övrigt som ovanstående.

9.3.Blankvapenlajv

Blankvapen får bäras och användas. Detta förutsätter att alla vapenbärande roller är väl förtrogna med hantering av blankvapen och att strid endast sker efter överenskommelse mellan parterna.

Kan användas i kombination med ovanstående grupper.

9.4.Airsoftlajv

Airsoftvapen får bäras och användas. Detta förutsätter att samtliga deltagare bär skyddsutrustning för airsoftvapenstrid.

Vid varje arrangemang ska det finnas minst en arrangör vars enda uppgift är att ansvara för säkerheten som rör airsoftelementen i ett spel. Det är hans/hennes uppgift att se till att

säkerheten sköts enligt nedan givet regelverk, via tillförordnad säkerhetsansvarig eller eget handhavande. Arrangör eller säkerhetsansvarig har rätt att neka personer tillträde till, eller avvisa personer från arrangemang om denne misstänks kunna vara en fara för sig själva eller för andra.

Inga personer under 18 år får – under några som helst omständigheter – bära, använda, förflytta eller på annat sätt handha airsoftvapen.

Vid varje arrangemang ska det finnas ett avgränsat/designerat område kallat ”Safezone” (eller motsv.) I Safezone gäller magasin ur vapnet samt att vapnets lopp ska vara tomt, eller att drivkällan avlägsnats. Man får under inga omständigheter skjuta om det finns risk för att en kula passerar in i eller genom Safezone.

Alla som vistas på området ansvarar själva för att de alltid bär fullgod skyddsutrustning. Ögonskydd får under inga omständigheter tas av under arrangemanget.

Om det upptäcks personer utan fullgod skyddsutrustning (exempelvis icke medverkande utan skyddsglasögon) på spelbanan ska spel tillfälligt avbrytas. ELD UPPHÖR ska ropas högt både rakt ut och över eventuell radio, samtliga som hör ELD UPPHÖR ska repetera. Alla strider eller hotfulla situationer ska då pausas tills vederbörande är utanför området.

Skytten måste alltid se sitt mål och ha full sikt över hela projektilbanan innan denne skjuter.

Endast nedbrytningsbar miljöammunition får användas.

Kan användas i kombination med ovanstående grupper.

9.5.Krutvapenlajv

Vapen med ”knalleffekt” får bäras och användas. Detta förutsätter att skytten är medveten om risker med hörselskador och ser till att inte utsätta andra för skadliga ljudnivåer.

Deltagare ska kunna visa upp licens för sitt vapen.

Kan användas i kombination med ovanstående grupper.

Under alla typer av lajv kan det förekomma uppvisningsstrid med blankvapen.

10.Vapen

10.1. Latexvapen

Svärd, yxor och liknande vapen med stomme.

Stommen ska vara stabil och inte fjädra för mycket. Båda ändarna av stommen ska vara försedda med ett stopp som gör att den inte kan tränga ut genom vadderingen.

Stommen ska sitta fast i vadderingen, vapnet ska tåla att vridas utan att stommen släpper.

Nock och spets ska vara väl vadderat.

Vapenkontroll som genomförs kan förstöra ett vapen, föreningen ersätter inte vapen som inte tål en kontroll. Om du är tveksam på att ditt vapen inte håller en kontroll, lämna det hemma.

Spjut och andra stickvapen är normalt inte tillåtna. Arrangörer kan göra undantag men krav på stickvapen med stomme är mycket hårda.

Små stickdolkar utan stomme är tillåtna (sladderdolkar).

10.1.1. Pilbågar och armborst

Pilbågar får ha en maximal dragstyrka på 25 pound med för bågen avsedda pilar.

Armborst får ha en maximal dragstyrka på 25 pound med för vapnet avsedda pilar. Innehavaren ska kunna visa giltig vapenlicens enligt kraven i vapenlagen (SFS 1996:67).

Vapenkontroll ska genomföras och omfatta såväl vapnens konstruktion och dragstyrka som pilens konstruktion och hållfasthet,

10.1.1.1 Pilar

Mellan pilens ände och vadderingen ska det finnas en stopp av hårt material, så att pilen inte kan tränga igenom vadderingen vid ett kraftigt anslag.

Vadderingen ska vara minst 5 cm i diameter för att inte kunna tränga in i ögonhålan.

Vadderingens främre ände ska vara platt eller mjukt rundad.

Vadderingens främre ände ska vara försedd med ett lager mjukare vaddering (skumgummi) än resten av vadderingen (skumplast).

Vadderingen ska vara täckt av latex eller motsvarande.

Pilen ska vara försedd med styrfjädrar.

Pilens längd ska avpassas till den båge den ska användas med så att den maximalt tillåtna dragstyrkan inte överskrids.

Vapenkontroll av pilar ska genomföras tillsammans med det vapen de ska användas med.

10.2. Rustning

Säkerheten på en rustning bedöms på samma sätt som på vapen.

På ett lajv där man endast strider med boffervapen ska säkerheten på rustningen hålla samma nivå som vapnet. Detta medför att stålhandskar och stålskenor på armarna inte är tillåtet i strid. Övrigt pansar ska ha väl rundade kanter, finns det risk att skada vapen eller annan person med rustningen ska kanter kantas med läder eller på annat sätt göras säkert.

Rustning ska kontrolleras vid vapenkontroll.

10.3. Sköldar

Sköldar ska ha väl rundade kanter som är klädda med läder eller motsvarande.

Sköldar ska kontrolleras vid vapenkontroll.

Slag mot sköldkant kan förstöra ett boffervapen, arrangör kan därför välja att ha hårdare regler för sköldvaddering.

Sköldar används olika vid olika typer av strid, i en bofferstrid får de inte användas offensivt.

10.4. Blankvapen

Alla blankvapen, även prydnadsvapen, ska vara väl bluntade såväl i eggen som på spetsar.

Vapenkontroll ska genomföras och omfatta bluntning, allmän konstruktion samt att eggen inte har vassa grader.

Knivar, yxor och liknande som används som redskap får vara skarpa men ska om de bärs vara försedda med anordning så att de inte av misstag kan dras och användas av annan person. Yxor kan exempelvis förses med eggskydd och knivar låsas med snöre eller rem.

10.5. Airsoftvapen

Vapen ska uppfylla kraven i vapenförordningen (SFS 1996:70) kap 1 §2

Vapenkontroll ska genomföras och minst omfatta:

Kronografering

För att ett vapen ska få användas på arrangemang så ska utgångshastigheten mätas i samband med vapencheck. All kronografering ska utföras med hop-up inställd i samma läge som den skall vara under spel och med en 0,20grams 6mm eller 0,34grams 8mm airsoftkula. Utgångshastigheten ska mätas vid vapnets mynning och anges i fot per sekund (fps) och utgöras av det högsta värdet av minst tre mätningar.

Högsta utgångshastighet för alla vapen vid CQB/inomhus spel anges av vapenklass CQB. Högsta utgångshastighet för helautomatiska vapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Auto B.

Högsta utgångshastighet för halvautomatiska vapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Semi.

Högsta utgångshastighet för manuella repetervapen vid utomhus/skogsspel anges av vapenklass Bolt B.

Klass

Säkerhetsavstånd

Utgångshastighet 6mm

Utgångshastighet 8mm

CQB

1 m

328 fps (99 m/s)

251 fps (76 m/s)

Auto A

5 m

329-380 fps (100-115 m/s)

252-290 fps (77-88 m/s)

Auto B

10 m

381-435 fps (116-132 m/s)

291-333 fps (88-101 m/s)

Semi:

20 m

436-520 fps (133-158 m/s)

334-400 fps (102-121 m/s)

Bolt A

30 m

521-600 fps (159-182 m/s)

401-459 fps (122-139 m/s)

Bolt B

40 m

601-700 fps (182-213 m/s)

460-535 fps (140-163 m/s)

Säkerhetsavstånd och utgångshastigheter

Alla säkerhetsavstånd mäts från vapnets mynning. Det är tillåtet för en enskild spelarrangör att sätta en lägre gräns för högsta tillåtna utgångshastighet på ett spel så länge som detta annonserar ut i förväg.

10.6. Krutvapen

Krutvapen avsedda för att skjuta projektiler får inte användas eller bäras.

Användare ska kunna visa personlig och giltig licens för sitt vapen, om vapnet är licenspliktigt enligt vapenförordningen.

10.7. Pyroteknik

Nedanstående regler bygger på reglerna i ordningslagen, Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor samt Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrift om pyrotekniska artiklar.

Därutöver har en övergripande riskanalys genomförts.

1.Inga pyrotekniska effekter får tas med till ett arrangemang utan huvudarrangörens tillstånd.

2.Endast CE-märkta produkter får användas.

3.För att använda pyrotekniska effekter ska man ha fyllt 18 år.

4.Knalleffekter kombinerat med ljuseffekt, där det kastas ut material från pjäsen, är inte tillåtet.

5.Knalleffekter ska användas med hänsyn till angivet riskavstånd. Före användandet ska arrangör bedöma risken för hörselskada och se till att åtgärder görs för att inte utsätta deltagare för risk.

6.Inga pyrotekniska effekter får efter att de antänts bäras, slängas eller på annat sätt flyttas.

7.Platsen där pyrotekniska effekter ska användas ska vara fri från brännbart material och godkännas av arrangör.

För att få undantag från dessa regler ska huvudarrangör vända sig till styrelsen.

 

Regler i PDF format för nedladdning

Lämna ett svar